en-UShe-IL

ניהול הלוואות FS-CML


מודול ההלוואות של SAP מאפשר ניהול פונקציונאלי מושלם של כל הקשור בהלוואות ובגבייה בתאגידים ובמוסדות פיננסים. יישום המודול כחלק ממערכת ה ERP הכוללת של הארגון מאפשר מעקב וניהול של כל נתוני אב, נתונים נלווים, בניית לוח הסילוקין, גבייה, חשיפה ברמת לווה / תזרים / מטבע / ריבית, עבודה מול ספר עזר ייעודי וניהול רישומים בספרים תוך קישור לתזרים המזומנים הכולל של הארגון. יכולות אלו מבטיחות שיפור באיכות הנתונים, אמינות וזמינות תוך שימוש בבקרות מובנות ותאימות לסטנדרטים החשבונאים ולניהול הסיכונים הכולל בארגון. המערכת הינה רב מטבעית ורב לשונית עם אפשרות עבודה בכמה קודי חברה. כמו כן המערכת תומכת באפשרות בנייה של מוצרי הלוואות שונים, בניהול שותפים עסקיים באופן מרכזי וממוקד ובשליטה בנתונים היסטוריים. 

 

יתרונות עיקריים בעבודה עם מודול ההלוואות (Loans Management FS-CML) של SAP:

 

  • שליטה מלאה בכל התהליכים העסקים שקשורים בניהול הלוואות

  • יכולת שינוי והתאמה מהירים לצרכים משתנים

  • שיפור איכות, אמינות וזמינות הנתונים

  • תאימות מלאה בין הרישומים חשבונאים למצב נתוני לוח סילוקין

  • בקרות מובנות ותאימות לסטנדרטים חשבונאים

  • צמצום עלויות תחזוקה ובקרה

אנו מזמינים אתכם לפנות בכל שאלה שנוגעת למודול ההלוואות של SAP - צור קשר